cơ sở vật chất

Không gian tổng thể

Phòng an dưỡng

phòng phục hồi chức năng

Phòng ăn

phòng chăm sóc đặc biệt

phòng tắm